Thông báo về thời gian gửi hồ sơ ứng cử HĐQT, BKS công ty Cổ phần Thủy Tạ

TB 139 Thời gian gửi hồ sơ về đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phone
Phone
Phone