Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

1.Biên bản họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2022 4. Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2022 2.Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 5. Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 3.Điều lệ Công ty CP Thực Phẩm Thủy Tạ Dieu le Cty Thuc pham Thuy Ta (FINAL)