– Thông báo về việc huỷ đăng kí chứng khoán tại trung tâm lưu kí chứng khoán việt nam    

Ngày 19/1/2021

 

– Quyết định huỷ đăng kí giao dịch với cổ phiếu công ty cổ phần thuỷ tạ    

Ngày 11/1/2021

 

– Thông báo huỷ đăng kí giao dịch với cổ phiếu công ty cổ phần thuỷ tạ    

Ngày 11/1/2021

 

– Thông báo huỷ đăng kí thông tin đại chúng       

Báo cáo thường niên năm 2019

– Báo cáo thường niên năm 2019 phần 4        

– Báo cáo thường niên năm 2019 phần 3

       

– Báo cáo thường niên năm 2019 phần 2

       

– Báo cáo thường niên năm 2019 phần 1